Mis on metsamajanduskava

Lühidalt, metsamajanduskava on metsaomaniku soovituslik tegevuskava metsa majandamisel, mis kirjeldab metsa seisundit ja kavandab majandamisplaane 10 aasta kaupa.

Metsamajanduskava annab metsaomanikule põhjaliku ülevaate, millises seisus ta mets on ja millal see saavutab paraja raieküpsuse. Kasvava metsa jaoks muutub metsamajanduskava kohustuslikuks siis kui metsaomanikul on soov metsa aktiivselt majandada ning selles uuendus-, valik- ja harvendusraieid teha.

 

Metsamajandamiskava oluliseks osaks on inventeerimisandmed, mis kogutakse puude mõõtmise ja loendamise teel metsas. Inventeerimist saab metsaomanik tellida oskusteavet valdavatelt taksaatoritelt ja metsakorraldusettevõtetelt, kes määravad metsakatastri või majandamisüksuste kaupa puude vanuse, kõrguse, diameetri ja pindala. Mõõtmiste, puude loendamise ja andmete töötluse tulemusena selgub kui palju metsamaterjali metsas kasvab ning millise kvaliteediga see on. Peale välitöid ja arvutusi kooskõlastab taksaator andmed metsaomanikuga ning saadab Keskkonnaagentuurile, kelle ülesandeks on pidada metsaregistri andmebaasi, mis sisaldab infot Eesti metsamaade ja nende seisundi kohta. 

 

Metsamajanduskava teine pool on inventeerimisandmete põhjal koostatud majandamiskava, milles on lähtuvalt raieküpsusest välja toodud planeeritavad metsaraied, nende aeg, maht ja soovitav metsa seisund peale metsaraiet. Metsamajanduskava koostav taksaator lähtub raiete kavandamisel konkreetse kinnistu seisundist, Metsaseaduses, metsa majandamise eeskirjas ja metsa korraldamise juhendiga metsaraie lubatud piirmääradest. Metsa on nende dokumentide ja metsamajandamise heade tavade järgi lubatud raiuda kas puuliikide mõistliku vanuseni jõudmisel või piisava diameetrini kasvamise järel. 

 

Silmas tasub pidada, et mõnel metsamaal võivad kehtida lisaks ka looduskaitselised või muul moel metsa kasutamist kitsendavad piirangud. Metsamajanduskava annab metsaomanikule selge pildi kui palju metsa ta metsamaal kasvab ja millise kvaliteediga see on. Samuti selgub metsamajanduskavast, millised on soovituslikud raided, milliseid puid võib raiuda ja milline peaks mets olema peale raiete tegemist. Metsamajanduskava annab metsaomanikule professionaalse soovitusliku lähtepunkti, mida ja kuna raiuda, kuid selle täitmine ei ole kohustuslik.

 

Viimatiste Metsaseaduse ja metsa majandamise eeskirjas tehtud uuenduste järgi on metsamajandamise kava nüüd kohustuslik füüsiliste isikute metsakinnistutel, mille pindala on suurem kui 5 hektarit. Teistele omanikele kehtib jätkuvalt metsamajanduse kava olemasolu nõue alates 2 hektarist.

 

Sanitaar- ja valgustusraiete tegemine on lubatud ka ilma metsamajanduse kavata, kuid ka nende raiete jaoks tuleb Keskkonnaametile esitada enne raiete teostamist raieteatis, mis annab teada planeeritavast tegevusest metsas. Raieteatist saab saata nii paberil allkirjastatult, eesti.ee riigiportaali kaudu kui ka digiallkirjastatult Keskkonnaameti kohaliku regiooni e-mailile saates.

 

Raieteatis tuleb saata siis kui plaanis on raiuda kasvavaid puid. Metsas üksikute mahalangenud puude või kuivanud puude koristamiseks see nõutav ei ole.